Monday, September 23, 2013

Buanli Khua Saangsia cialnading sumpia Teng zansakna 2013-2014
I dam kim hia khua pih teng kong zak sak nop ah nung a I khua sang sum ding I don pen na khak khin ung.Tedim apu Nang Lian Mung ngah ding in na khak ing.sum ki ngah pen u s dollars $ 1530 lian hi,kyat, 14,15500 na khak ingh khua sang sum.khua khua leh tui vei a a pia teng I min leh a piak zah uh ong za sak nuam ing.

1 . Pa Gin Ngaih Pau. - $ 50

2 . Tg Gin Deih Hau. $ 50

3. Pa Gin Ngaih Khup. $ 50

4. Pa Thang khawm pau zomi. $ 100

5 Pa Piang Hau Lian $ 100

6. Pa Cin Sian Tuang. $100

7. Pa Kham Sian Sawm $ 80

8. Pa Lian Kim Thang. $ 50

9. Pa Neng Lian Mang. $ 50

10. Pa Kham Lian Mang. $ 50

11 .Pa Gin Khat Thang. $ 50

12 .Pa Khup Deih Cin. $ 50

13 .Tg Go Khan Thawn. $ 50

14. Tg Kam Deih Khen. $ 50

15. Mung Khua Khai. $ 50

16. Tg Cin Khen Lian. $ 100

17. Tg Pau Khup Mang. $ 100

18. Tg Thang Mun Mang

Tg khup sian sum.

Tg Gin Hau Khen. - $ 100

19, Pa Suan Dot Lian.

Tg Suan Dot Thang $ 100

20, Pa Nang Suan Mung. $ 50

21. Tg Kam Sian Mung. $ 50

22. Sia Thang Sawm Lian. $ 50

23. Pa Kap Ngaih Cin. $ 50

Hih dan teng in ong zak sak hi ing. khua Hau sa te tawh na ki ho thei ing.sum ong pia a min kong at khak

loh leh na sum piak zah a man lo kha a om leh ong za sak kik un.I khua sang sia tawh ki sai in kum pi pan mi (2) bek hi a, khua sung pan i cial pen mi (4) hi. hih mi 4 teng I cial na kha khat ks,1,60000 ta hi. Buanli von tawi pasian in thupha ong pia in i om na ki bang lo a hih man in contacts ki ngah pak lo zong tam pi om hi hang. hih bang a I khua I tui I vei na te Topa in I ma ban sep leh bawl na ciat ah gual zawh na thu pha ong pia kim ciat ta hen, at khialh a om leh ngaih dam bawm ah maw.TPTP.

address 946 N, indiancreek Dr apt #3

Clarkston GA 30021.phone 4049639506,Buanli milimlim mimal 200 kiim USA ah imana lak ah 23 bek in Ikhua veilaai cihna tawh kibang ahihman in apia naailo tengzong ngaihsun phalaaiding in kizawn hang. Tedim, Ptidawtha,Kawlpi Yangon cihte peen ikhua hilo a ikhua taktak Buanli hi cihzong mangngilh naaikei ni maw