Friday, March 7, 2014

Tulaai Leitung Thuthang Tuamtuam Updates March 6, 2014

Tulaai Leitung Thuthang Tuamtuam Updates March 6, 2014·      USA gaalkaap lamte in gaalvaaitawh kisai Innpi palaai ah thusunna March 5,2014 ni in nei uha, North Korea vaai agenkawm un kawlgam in zong North Korea gamte tungpan gaalvan leiden laai dingthu pulaak khia uhhi. Tua mah tawh kizawitawn in Kawlgam Gaalkaap maang Min Aung Hlaing in China pan Vanlaai aleeng gaal vaanleeng te kaapkhiat theihna Thaute kilei khin         tukum beima in ongpuak ding uhhi ci in genkhia hi.

·      Kawlkumpi te in Ngapik ngian tawh 2015 kiteel ma Mualtung miteng ongvaatsawm leuleu uh ahihman in kuamah kitawng cih omlo hinapin, Tura U Swe Mann leh Daw Aung San Suu Kyi in March 6, 2014 ni in mipi teel palaai te kiang ah party khat le khat kitawng kei unla kilem sawm un cipong mawk hi.

·      Ukraine gam tawlam Crimea tuikulh aom Ukraine thunei te in Ukraine gampan taaikhia in Russia gamtawh kipawlding in March 6, 2014 ni in Hlutdaw ah thukimna nei uhhi. HIh Crimea peen Ukraine gam hinapi in Russia gammi atamzaw teenna munkhat ahihi. Hih thu hang in Russia tung ah nitumna gamlamte leh US heh mahmah uh ahihman in Sumbawlna lam leh lampi tuamtuam tawh Russia khaktan nading kikum litlit ta uhhi.

·      Suangzah a khauh leh ama thulo thu asalo gam a kingaih sun gamkhat ahi Cuba gamte in Nitumna gamlam ahi   EU gamte tawh kizom a kihokhopding thukimna March 6, 2014 ni in neita uhhi. HIhbang thu apian theihnading in EU in heelmasa hi a Cuba in amang suak uhhi.

·      Tuesday March 4,2014 ni in North Korea gamte in Missile thau pi South Korea leh USA te ginna in a lot ziahziah uhleh a ki-itpih mahmah uh leh alawmhoih peen uh ahi China gamte neihsa khualzin mi apua vaanleeng kha dektak ahihman in tudong kibuai mahmah uhhi.


Zom toto ni ee

Thang Khawm Pau Zomi