Tuesday, October 30, 2012

Buanli Innkuan Malaysia
2012-2013
No
Min
Pa Min
Khua Min
Phone Nambat
1
Suan Khen Thang
Vial Ngaih Cin
Pyidawtha
012-305-8356
2
Van Lo Mawi
Duh Lian Piang
Ngente
012-256-0132
3
Thang Sawm Nang
Cin Za Langh

012-918-8451
4
Zel Hau khup
Cin Lian Pau

016-632-8762
5
Cin Khan Thang
Zam Do Nang

017-679-1157
6
Mung Pian Tuang
Zam Do Nang

012-975-0984
7
Suan Khen Sang
Kham Sian Mang

016-628-3167
8
Go Lam Khai
Pum Kap Lian

017-331-8950
9
Deng kap Vungh
kham khua Vungh

017-674-8517
10
Cin Khan Kap
Tawng khan Pau

017-313-8723
11
Pau Cin Piang
kham Lian Pau

017-381-1073
12
Lal Muan Sang
Hau Lian Kham


13
Ning Khan Nuam
Pau Sian mang

014-723-0481
14
Go Sawm Piang
Pau Do Lian
Buanli
012-281-6478
15
Dai Lian Hang
Lian Za khup

010-205-2192
16
Gin Sawm Khhen
Kham Za Sawm

012-603-2289
17
Khup Mun Mang
Gin Khawm Thang

012-303-4735
18
Pau Hau Kim
Sut Khen Cin

016-949-9512
19
Lian Hauh Sawm
Sut Khen Cin

016-277-1236
20
Khup Sian Suum
lang Lian Pau

012-389-3855
21
Nang Sawm Mang
Vungh Kaam

012-318-8267
22
Pau Suan Gin
Zel Go Thang

016-601-5900
23
Mung Za khup
Kam Khan Lam


24
Cin Deih Thang
Tun Za Langh

012-620-9629
25
Khai Khen Thang
Nang Go Pau

016-244-9542
26
Thang Sian Sang
Gin Za Vungh

016-247-6337
27
Thang Za Nei
Do khan Lian

017-360-8561
28
Suan Dal Thang
Gin Suan kham

017-992-3464
29
Gin Gen Piang
Gin Suan kham

016-313-6536
30
Vungh Thawn Kim
Langh Khan Pau

017-992-3463
31
Pau Lam Cin
Tuan Za Kap

012-668-9277
32
Tun Kam Mung
Vai Vungh

017-583-6697
33
Thuam Za Khai
Suak Za Lian

016-673-6903
34
Cin Lian Kham
Thang Suan Mang

012-912-8442
35
Thawng Lian Kap
Do Za Gin

016-354-3830
36
Zam Lian Mang
Suak Za Cin

016-536-1956
37
Vungh Sawm Thang
Suang Za Kham

017-336-7256
38
Vungh Khan Mang
Kam Lian Pau

016-367-3066
39
Tual Lian Pau
Suak khaw Thang

014-960-0490
40
Langh Khen Kap
Thang Za Cin

017-876-5117
41
Thawng Lian Thang
Gin Pau
Tedim
019-250-9045
42
Thang Lian Khup
Gin Pau

010-257-8465
43
Pau Khan Kim
Thawng Lian Thang

016-334-1230
44
Thang Za Sawm
Neng Za Pum

010-206-5122
45
Pum Deih Sang
Nang Sian Cin

016-269-3903
45
Pau Khan khual
Kam khaw lian mung

012-349-0694
46
Gin khan sang
Pau Deih Lian

012-269-6702
47
Lam Sian Khai
Same

012-906-2631
48
Kham Lian Khup
Go Khaw Thang

016-947-0068
49
Gin Sian Siam
Zen Khan Khup


50
Gin Hau Khen
Gin Kam Thang

012-256-0605
51
Zam Sian Dal
Gin Go Thang

012-360-9585
52
Vungh Deih Sang
Do Khan Pau

017-234-9938
53
Kam Sian Mung
Gin Kam LIan

012-991-5113
54
Thang Lian Mang
Ning Sian Pau

012-973-7500
55
Piang Gel Sum
Thang Zam

010-296-8085
56
Pau Khawm Mung
Pum Khua Nang

012-924-7141
57
Kap Lian Mawng
Tuan Khan Hang

016-398-7693
58
Hang Muan Lian
Kap Lian Mawng

010-906-6947
59
Niang Deih Hau


012-319-3982
60
Mang Lam Niang
Kam Khaw Lian Mung

012-349-0694
61
Cing Nuam Kim


016-282-7489S
62
Vungh Sian Kham
Cin Za Neng
Kalay
013-275-4315
63
Neng Lian Khai
Gin Sian Kham

017-629-6124
64
Dai Sian Mang
Thawng Za Vungh

017-545-9276
65
Suan Za Cin
Pum Za Kaam

016-313-3909
67
Lian Khen Nawl
Pum Za Kaam

012-257-8134
68
Pau San Lian
Vungh Go Nang

017-370-8856
69
Go Za Khai
Dai Za Lian

017-279-5931
70
Kham Sian Lal
Cin Lian Thang

012-645-2995
71
Cing Sian Zen
Am Thual

017-655-1783
72
Hen Ngaih Kham
Awn Za Nang

012-301-1346
73
Zen Deih Tuang
Awn Za Nang


74
Pau Khup Mang
Thual Za Vungh

012-920-5591
75
Cing Sian Ngai
Same

010-423-0086
76
Gin Deih Piang
Zen Suan Thang

012-384-8124
77
Cing Pum Niang


012-352-3599
78
Cing Lam Mang
Gin Go Cin

016-975-5744
79
Kap Lian Mang
Langh Za Dal

010-363-3260
80
Suan Khup Lian
Khen Khan Thang

012-380-3544
81
Do Za Mung
Langh Gin

016-968-6109
82
Gin Deih Mang
Khup Khan Dal


83
Cin Sian Kham
Neng Za Nang

01116314131
84
Gin Suan Muan
Do Za Cin

016-791-3314
85
Kai Suan Khai
Do Za Cin

012-914-6670
86
Dal Sian Thang
Do za Cin

016-379-1325
87
Thang Sian Bia
Dai Za Pau

012-615-4658
88
Suan Lian Thang
Vungh Sian Pau

016-324-2273
89
Gin Sian Muang
Same

010-254-4081
90
Pau Khen Khup
Awn Lian Thang

016-304-8664
91
Pau Deih Sawm
Same

016-373-4546
92
Thang Khen Sian
Same

016-296-0369
93
Lian Thawn Mang
Gin Lian Pau

017-289-0944
94
Do Lam Mang
Gin Za Lian

012-937-1278
95
Cin Khen Khual
Same

016-433-5657
96
Zam Deih Kap
Nang Khan Suan

016-919-2854
97
Pau Khaw Lian Muan
Suak Za Kham

012-919-2660
98
Pum Sian Thang
Same

017-230-7634
99
Cin Za Mung
Lal Nok
Yangon
010-716-5559Hi teng ban ah hong tung thak buanli vontawi mi tam pi ta a ki khum nai lo zong a om ban ah hong tung khin mi hon khat zong na min uh a ki hel kei leh zong nong mai sak ding uh leh hih ph no tawh nong contact nang un hehpih na lianpi tawh kong thum uh hi.
Ki zonna
Pau San Lian
0173708856
Suan Khen Thang
0123058356
Gin Deih Piang
0192281884