Sunday, August 28, 2011

Sum Vai Zaksakna

Dear Buanli Vontawi teng....,
Buanli Vontawi gamdang om a kua mapeuh in ih khua ih zuun nopna pan tu Kum 2011-2012 sung a'ding Sang sia
cialding ih vaihawmna pan Buanli Innkuan USA te' hanciamna tawh ki piakzawh zahzah ki pia tek aa a pia khinteng
k'ong zaksaksa ombang in sum gawmvekpi $1790 a hihi.Hiteng pen zan Ni July.06.2011 WED sumkem pipa in khakta hi.
Sum khakman $18 bei aa sumkhek $770 a hihi.
1790-18=1772, 1772*770= 1364440 hiding hi. Ks. 1364440 pen Pa Thang Sum sai ah Pu Nang Lian Mung@SeinPann in
na thohding hi.
Hih a tung aa ih gensa ombang in ih khua ih zuun nopna ki langh pah hi.USA aa om Buanli Vontawi a kua mapeuh aw..,
Sangsum a hizong,Pawlsum a hizong a manglang theithei in sumkem pipa tung na khak mengmeng ta un ! Ni , Kha, Hun te
ong bei hanhan hi,ki lam enlo pi-in bangkhatpeuh ki tuakthei hi.,hih ih ki pawlna ah bangmah na thanem nading omlo hi,
Zomi ih mipih tezong a mau khua ki pawlna na nei dimdiamding hi.,bangkhatpeuh a tuakkha ih omciang in midangte'n
lamdang sakding omkha loding hihang.,cih ih ki hanthawn nuam hi.
Pawl upa lam pan in Sangsia kua teng hi aa a min a puam,kua khua cihte zong hong zasak ta-un ! ki theinuam mahmah hi.
Innlam thu,USA sung thu a tuamtuam zong hong zasak zel un,thu ki theinuam mahmah hi.
Topa'n Buanli Vontawi a kua mapeuh a ma hoih/hauhna thupha ong pia kiiim ta hen !!!!
Sumkem pipa  address....,
Khup Suan Thang
3620 W hillsboro Blvd # 103
Coconut Creek,Florida 33073
Ph. 561-866-2576

Zaksakding a omte ki zasak zel ni....,
lungdam.,

Sian' Khaipi Pa
Rockford,IL 61104
USA

2011/7/7