Wednesday, September 16, 2009

takpi hiam aw lawmte

Khuapite

Dam buangteek nuteh maw?. Kei zong dam buang ing cih ding hi.
Khualam hopih ding cih na ngaihsut hang acian in thei kei veng ing phone a kician
na theih uh leh hong gen dih vevua leh.
Ih omna peuh ah ma suante nawtteek in lungkim na le lungnopna apiangsakthei
hih ding hanciam ni.

siankang