Thursday, September 11, 2008

Tg.Cin Sian Tuan & Lia Niang Za Khawl te'pumkhat suahna

Ibiak Pasian in Buanlivontawite thupha namcin hongpia in nidang a vaimimciim zong akhamzolo kongpuazong apialngamlo te hi napi hang in Topan honglamsang toto in gamdang muntuamtuam ah pawlkhat in pilnasaangsin in pawlkhat ten sumzong paaizong ding in kikuankhia in pawlkhat te in gamdang muntuamtuam ah ateengdingngiat in kikuan ziahziah ta hi.Hih peen Pasian honglapsanmahmahna khat cileeng kikhiallo ding in lam en hangh.

Hihbang a thuphasang ikidemziahziah laaitak in Pasain geelnasa aom mahbangin Tg Cin Sian Tuang leh Lia Niang Za Khawl te in Zongeina leh Biakna ngeina aombang in Malaysia gam Puchong khua ah 06.09.2008 suun nai 2:00pm hun in Kansaukhua mi Rev.Lian Za Huam (Zomi Christian Fellowship a Pastor aseempak) in Pasian kiang a angah thuneihna ombang in mipi maai leh Pasian maai ah siangtho pumkhat suahna neisak hi.

Malaysia atamzaw naseem ihihna tawh kizui in hongkihelding zah hongkiheltheilo himah leh ahunzui in mi 25 bang kihelthei in nopcitak leh lungdamtak in kizothei hi.Ahun zui ngeina ombang in Tg Suan Cin Pu Pum Kaam tapa leh Lia Niang Lek Pa Kaam Khaw Lian tanu te in mo hongliahsak uhhi.

Sia Tomas Thang Than Tuang ZCF President in hun uk hongsepsak in Rev.Huampi in hanthotna, pumkhatsuahna leh thuphapiakna hongnei hi. Pa Sian Sawm in ngeina ombang in innteek thuzaksakna leh lungdam kohna hongnei hi.

Hunman ciangh, Innteek te vaaihawmsiamna tawh Innnuai sai ah sen ann minthang mahmah Bakute ann lim mahmah kinekim in gilvahsaciat in innlam kizuan hi.

Atangthu tomkim in………………………………………………………………………………...

19.06.2008 ON THU in Buanli ah Zu Thawl pia,28.06.2008 ON SAT in ki Pii ki Lei hi.

Mo Ken a Pa Khaibawk in a guat ,Belkaang Khap 8 khat,Mo khakna

Bawngtal 1 le ih Zomi ngeina a hi,Tu le Hei a kiim in Mo kha uh hi.


Inntual meikhu hong ngen uh a hihman un Vok Tukli 1 ki go aa,a Pi aa' ding

Min man Nikten 1, Pu man Still Hai 1, a Pa Puanten 1, a Nu Nikten 1,

Danghka(Sum) 13300 tawh cih dan in Mo ki Pii ki Lei uh hi.

Tg. Cin Sian TuangHATLANGH peen Pa Zen Suan leh Nu Niang Za Cing ten ta 12 aneihna lak ah a u 7 hi in kum 32 pha hi.laaitan tan 5 azawhkhit ciang in sum le paai zongding in 2000 kum in Malaysia natung hi.


Lia Niang Za KhawlHATLANGH peen Pa Kaam Siam Mung leh Nu Zen Lam Cing te tanu au peen hi-in kum 19 pha hi. Laaitan 10 a on khitciang in ait mahmah a U Tuang sapna tawh kizui in gamthumna zuanding in 06.09.2008 nizingsang nai 3:30 in Malaysia hongtung hi.

Pasian gawmsa mite kuaman khenkei ta hen

Khan kitul khansau, vondeih zatam tawiding in Sian in siam ta hen!